Struktura organizacyjna

Stanowiskami organizacyjnymi w przedszkolu są : 

  1. dyrektor 
  1. wicedyrektor 

Przedszkolem kieruje dyrektor, któremu podlegają: 

  • wicedyrektor 
  • kadra pedagogiczna 
  • pracownicy niepedagogiczni 

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział. W przedszkolu funkcjonuje   
5 oddziałów z liczbą miejsc organizacyjnych na 125 dzieci. Do przedszkola uczęszczają dzieci   
w wieku 3-6 lat. Przerwę wakacyjną ustala organ prowadzący przedszkole w porozumieniu   
z dyrektorem przedszkola. Przedmiotem działalności przedszkola jest edukacja przedszkolna dzieci w wieku 3-6 lat powierzonych opiece przedszkola przez rodziców. Przedszkole sprawuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą w równej mierze do wszystkich swoich podopiecznych. Praca opiekuńczo-wychowawcza i kształcąca realizowana jest w oparciu   
o ,,Podstawę programową wychowania przedszkolnego”

Zasady współdziałania między organami przedszkola dyrektor ustala tak, aby gwarantowały każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji, określonych w ustawie o systemie oświaty i szczegółowo w regulaminach działania tych organów. 

Dyrektor przedszkola ustala zasady wymiany informacji między organami przedszkola   
o podejmowanych i planowanych decyzjach. Podstawową formą działalności i przepływu informacji są zebrania poszczególnych organów, w ramach których podejmowane są uchwały i dokonywane oceny ich realizacji. 

DYREKTOR 

Na czele przedszkola stoi dyrektor wyłoniony w drodze konkursu przez organ prowadzący, który kieruje całokształtem działalności przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty i ustawie – Karta Nauczyciela, we współdziałaniu z organem prowadzącym przedszkole, radą pedagogiczną, rodzicami i organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz realizuje inne zadania wynikające ze szczegółowego przydziału czynności dyrektora, zatwierdzone przez organ prowadzący. 

Dyrektorem Przedszkola Nr 2  w Kozienicach jest mgr Lucyna Mańkowska. 

RADA PEDAGOGICZNA 

Rada pedagogiczna, jako organ kolegialny nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, realizuje zadania wynikające z celów kształcenia, wychowania i opieki. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. Szczegółowe zadania Rady Pedagogicznej określone zostały w „Regulaminie Rady Pedagogicznej”. 

RADA RODZICÓW 

Rada Rodziców Przedszkola jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola. Funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki.